Khoa học nói rằng chúng ta là thân thể.

Tâm lý học nói rằng chúng ta là tâm.

Tôn giáo nói rằng chúng ta là linh hồn.

Nhưng thực tế chúng ta gì?

CHÚNG TA LÀ
CHÂN THỨC

TỪ

AVATAR ADI DA SAMRAJ